ورق باطله های من

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم نمازمان قضاست...

شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
20 پست
یا_حسین
3 پست
برای_علی
1 پست
به_خودم
5 پست
به:_خدا
1 پست
سر_کلاس
1 پست
سعدی
1 پست
بچگی
2 پست